среда, 26. август 2020.

 

Пoштовани родитељи!

                Пријем првака у ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Србобран у складу са епидемиолишком ситуацијом обавиће се у две групе:

31.08.2020.године у 10 часова одељење на мађарском,

                                   у 11 часова одељења на српском наставном језику.

                                   Прваке очекујемо у  пратњи једног родитеља.

                 Остали ученици у школу  крећу  1.септембра,  а о времену поласка биће  обавештени преко учитеља и одељењских старешина. За  све учнике 5.разреда настава почиње у 8:00 сати 1. септембра.

Ношење маски обавезно је за све!

Желимо вам добро здравље и срећан почетак школске године!

 

Директор школе

Ерика Муњин Сокола

Tisztelt szülők!

 

Az elsősök fogadása a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában a COVID-19 járványveszély érvényben lévő előírásaival összhangnban két csoportban történik:

2020. 08. 31-én 10 órai kezdettel a magyar ajkú elsőseinket fogadjuk.

2020. 08. 31-én 11 órai kezdettel a szerb ajkú elsőseinket fogadjuk.

Elsőseinket egy szülő kiséretében várjuk iskolánkban.

A többi tanulóink szeptember 1-én indulnak az iskolába, a meghatározott időpontról a tanítóiktól illetve osztályőnökeiktől értesülnek.  Ötödikes tanulóink szeptember 1-én 8:00 órára jönnek.

A védőmaszk használata kötelező!

Jó egészséget  és sikeres iskolaévet kívánunk!

 

Az iskola igazgatója

Munjin Szokola Erika

понедељак, 15. јун 2020.

ОШ „Јован јовановић Змај“
Датум: 11.06.2020.
Број: 58 -1/2020
Србобран

На седници Наставничког већа ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран одржаној 11.06.2020. на основу чл.66 Закона о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр. 55/13, 101/2017,27/18 и 10/2019) и чланова  257-258 Статута ОШ „Ј.Ј.Змај“ Србобран бр. 53-1/2019 од 25.03.2019.  и  Правилника о похваљивању и награђивању ученика ОШ „Ј.Ј.Змај“ Србобран  бр. 62-2 /2018 од 18.05.2018. је  донело

                                                                        ОДЛУКУ
о додели  посебне похвале „Ученик генерације“ ученици завршног разреда Ружици Бајзер на крају школске 2019/2020. године.
Ученик добија  књигу на поклон.

Oбразложење
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених пре­ма критеријумима утврђеним Статутом.
Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора има­ти и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале у складу са чланом 251 Статута.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на так­ми­чењима из наставних предмета у организацији Министарства или признатих од стра­не Министарства у складу са чланом 252.  Статута, бодови по основу успеха на так­ми­чењима и учешћа у ваннаставним активности у складу са чланом 253. Статута и члана 253.а) броја бодова који ученик добија тајним гласањем од стране Наставничког већа.
Предлог за избор ученика генерације поднео је Бени Чибри,одељењски старешина ученика 08.06.2020. бр. 44- 4 /2020 најкасније на седници на којој се утврђују успех и вла­дање ученика на крају наставне године. Предлог је поднет у писаном облику и  образложен, уз наво­ђење података о успеху и владању ученика према чл. 255  Статута. Директор школе је именовала ко­ми­сију са задатком да провери податке о успеху и владању ученика и да на ос­но­ву тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с нај­вишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик ге­нерације“. Према ранг листи коју је комисија сачинила дана 08.06.2020. године ученица Ружица Бајзер је постигла успех са највишим бројем бодова.

 Ученик Ружица Бајзер је постигла током школовања следеће резултате:

1.      За успех на општинском такмичењу ученику припада: 13 бода


  разред
Предмет:
Освојено место
Број бодова
у IV
Tехничко и информатичко образовање
„Шта знаш о саобраћају?“
2.
4
у VI
Биологија
2
4
у VII
Биологија
2
4
у VII
Географија
3
1
13

2.      За успех на окружном такмичењу ученику припада: нема постигнут резултат

3.      За успех на републичком такмичењу ученику припада: 20 бода

  разред
Предмет:
Освојено место
Број бодова
у VIII
65.смотра ликовних радова ученика основних и средњих школа Србије
1.
2020

4.      Постигла је успех  од  10 бодова учешћем у ваннаставним активностима:

  разред
Предметучешће
Пласман
Број бодова
у II
Maтематика- Кенгур
учешће
1
у III
Maтематика- Кенгур
учешће
1
у IV
Уличне трке  2015.
2.место
2
 V
Уличне трке 2016.
1.место
2
VI
Уличне трке 2017
1.место
2
VII
Уличне трке 2018.
1.место
2

10

5.      Наставничко веће је понашање ученика гласало и добила 4,58 бода

47,58 бодова

У складу са Правилником о похваљивању и награђивању ученика  чл. 7 Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених пре­ма критеријумима утврђеним Статутом, под условом да је ученик Ружица Бајзер кумулативно испунила све услове : 1) постигла одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда; 2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;4.) да је у току школовања имала правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.
Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу ученичког парламента. Мишљење ученичког парламента према статуту се не бодује.
У складу са чл. 257-258 Статута школе Наставничко веће је једногласно донело одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о награди за изабраног ученика као што је у диспозивиту  и одлука је коначна.                                                                                                            Директор
_______________
Ерика Муњин- Сокола
понедељак, 08. јун 2020.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatására, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatás igénylésére a 2019/2020-es tanévre. A pályázat azokra az óvodáskorú gyerekekre vonatkozik, akik magyar nyelvű csoportba járnak, valamint a magyarul tanuló általános és középiskolás diákokra. A pályázathoz csatolni kell az egyik szülő érvényes személyi igazolványának fénymásolatát, a gyerek/gyerekek anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint az iskolalátogatási igazolást.
A támogatásra az igénylést Szenttamáson 2020. június 8-tól lehet átadni a Gion Nándor Emlékházban (Popovača venac utca 30.) a következő napokon:

június 8. hétfő 8‒14 óráig
június 12. péntek 8‒14 óráig
június 15. hétfő 8‒14 óráig
június 19. péntek 8‒14 óráig
június 22. hétfő 8‒14 óráig
június 26. péntek 8‒14 óráig
június 29. hétfő 8‒14 óráig

Az iskolások (1-től 8-dik osztályig) bizonylatai az említett időpontban az emlékházban vehetők át.
A Szülőföldön magyarul pályázatra szeptember és október folyamán is lesz lehetőség jelentkezni. Ezzel kapcsolatban idejében tájékoztatjuk a szülőket és a diákokat.
Az érdeklődők bővebb információt a 842-373-as telefonszámon kaphatnak (temerini CMH iroda) vagy az említett napokon a 735-082 telefonon (Gion Nándor Emlékház).
A pályázat átadási határideje: 2020. október 30.